top of page

บทความ

Fire Extinguisher ถังดับเพลิง

องค์ประกอบของไฟ (Triangle of Fire) เพลิงไฟเกิดจาก 3 องค์ประกอบ ซึ่งทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ดังนี้ 1. ออกซิเจน (Oxygen) 2. เชื้อเพลิง (Fuel) ตามาตรฐาน NFPA10 ที่มอก.ใช้อ้างอิงอยู่จะแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ Class A เพลิงที่เกิดจากของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ....(อ่านต่อ)....

Fire Sprinkers หัวสปริงเกอร์

เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง จึงควรบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อเหตุไม่คาดคิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ สถานที่ติดตั้ง - หลีกเลี่ยงการติดตั้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง มีความชื้นสูง หรือเกิดความสกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตากฝน หรือติดตั้งใกล้จุดกำเนิดความร้อนต่างๆ เช่น เตาไฟ หรือเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง ....(อ่านต่อ)....

ข้อมูลโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตถังดับเพลิงและผู้เชี่ยวชาญ

bottom of page